دبیر اجرایی

 

index

دکتر سید علی طباطبایی

دستیار تخصصی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم

 علیرضا عزیزی سراجی