شورای سیاست گذاری


*اسامی به ترتیب حروف الفبا*

دکتر غلامرضا باهوش
دکتر محمدرضا بقایی پور
محمد جاذبی
دکتر راضیه حنطوش زاده
دکتر قاسم رستگار لاری
دکتر نسیم سرهنگی
دکتر سید علی طباطبایی
دکتر فریدون علا
دکتر محمد فرانوش