محورهای سمینار

Prophylaxis Guidelines
Cost-effectiveness of Prophylaxis
Quality of life
نقش پروفيلاكسي در پيش گيري از بروز مهار كننده ها
مهار كننده پلاكتي
تشخيص آزمايشگاهي مهار كننده ها
درمان مبتلايان به مهار كننده ها
Aryoseven براي درمان مبتلايان به مهار كننده ها
Gene Therapy for Hemophilia
افق دارو هاي مشتق از پلاسما
فاكتور 8 نوتركيب
افق دارو هاي نو تركيب
كيفيت Biosimilarsدر ايران
قوانين حاكم بر دارو هاي Biosimilars در ايران
كليات ترومبوز
برخورد با بيمار مبتلا به ترومبوز
چالشهاي تشخيص آزمايشگاهي ترومبوز
درمان هاي جديد ترومبوز
تشخيص باليني و درمانvWD
چالشهاي تشخيص آزمايشگاهي vWD
تشخيص قبل از تولد و مشاوره ژنتيك براي vWD
بيماريهاي زنان و vWD
بارداري وزايمان وvWD
هپاتيت
HPV B19 Infection –
عوارض جراحيهاي ارتوپدي در مبتلایان به هموفیلی
نقش فيزيوتراپي در كنترل عوارض جسماني بيماران هموفيلي
اورژانس ها در هموفيلي