اعضای کمیته اجرایی

معصومه صادق زاده
پریسا حاتمی
سیمین قدیری پریسا انوری
حامد مراد پور